|| கவிதமிழன் பக்கத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!

14 May, 2013

HOW TO MAKE SYMBOLS WITH KEYBOARD


Alt + 0153..... ™... trademark symbol


Alt + 0169.... ©.... copyright symbol


Alt + 0174..... ®....registered ­ trademark symbol

Alt + 0176 ...°......degre ­e symbol

Alt + 0177 ...±....plus-or ­-minus sign

Alt + 0182 ...¶.....paragr ­aph mark

Alt + 0190 ...¾....fractio ­n, three-fourths

Alt + 0215 ....×.....multi ­plication sign

Alt + 0162...¢....the ­ cent sign

Alt + 0161.....¡..... ­.upside down exclamation point

Alt + 0191.....¿..... ­upside down question mark

Alt + 1.......☺....sm ­iley face

Alt + 2 ......☻.....bla ­ck smiley face

Alt + 15.....☼.....su ­n

Alt + 12......♀.....f ­emale sign

Alt + 11.....♂......m ­ale sign

Alt + 6.......♠.....s ­pade

Alt + 5.......♣...... ­Club

Alt + 3.......♥...... ­Heart

Alt + 4.......♦...... ­Diamond

Alt + 13......♪.....e ­ighth note

Alt + 14......♫...... ­beamed eighth note

Alt + 8721.... ∑.... N-ary summation (auto sum)

Alt + 251.....√.....s ­quare root check mark

Alt + 8236.....∞..... ­infinity

Alt + 24.......↑..... ­up arrow

Alt + 25......↓...... ­down arrow

Alt + 26.....→.....ri ­ght arrow

Alt + 27......←.....l ­eft arrow

Alt + 18.....↕......u ­p/down arrow

Alt + 29......↔...lef ­t right arrow

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...