|| கவிதமிழன் பக்கத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!

15 October, 2015

What is Nava Pashanam?


Nava paashanam is one of the most acclaimed Siddha elixirs known to mankind. Nava means nine and Paashanam means poisonous substance. In the destiny of human being, a dark hour has been written, a dark age, where people will suffer and die from many diseases never even known to mankind.  Foreseeing this impending doom, the Siddhas had assigned the Siddhar Bogar to develop a process by which people who embrace God in the form of Lord Muruga will be redeemed of their afflictions and be able to survive this dark phase. 

Bhakti is one of the strongest method to embrace God and people go to temples to do pooja to appease, beg forgiveness, show love, surrender themselves or for other spiritual goals. At time of great trouble when people loose hope in their own limited powers, they turn to God and to temples of God.  In temples people do pooja. So Siddhar  Bogar decided to create a very strong idol of lord muruga that would withstand the kali yuga to provide enough healing elixir to humans in the form of nava passhanam. He combined together nine different kinds of poisonous substances used in Siddha medicine (In Siddha medicine Paashanams are processed using very complex herbo-mineral physiochemical processes to render them medicinal and remove the poisonous nature) to generate super strong medicinal composite qualifying the two major criterias, durability and medicinal action. These two properties together gave an idol that had a sustained release of curative levels of the nava paashana into any abhisheka (A rituial of bathing the idol with milk, special fruits mixtures etc) used on it.  Anybody who would consume the abhiskeam done on the lords idol will get medicinal amounts of nava pashaanam and hence be cured of illness.


The depth and range of healing will depend on the persons surrender to Lord Murugan because, the Nava Paashanam is a Spiritual medicine prepared in a yogic process of potentiation with cosmic energy, achieved only by a sage of Siddhar Bogars perfection. Nava Paashanam will influence (a) the five sheaths (or koshas), (b) the nava grahas, and (c) the pancha boothas , of humans. It will also control the effect of nava grahas  and negate malicious planetary effects on the human system. Humanity has never witnessed any single medicinal preparation that could achieve this kind of total effect. Hence, the range and scope of its application in medicine and spiritual processes need not be elaborated but simply described in one word, as an elixir for all diseases, be it of the body, mind or spirit. நவபாஷாணம் சித்தரியல் முறைப்படி அணுக்களை பிரித்து, மீண்டும் சேர்ப்பதை நவபாஷாணம் கட்டுதல் என்கிறார்கள். இதில் அடங்கியிருக்கும் ஒன்பது பஷாணங்கள்.... 1.சாதிலிங்கம். 2.மனோசிலை 3.காந்தம்,4.காரம் 5.கந்தகம் 6.பூரம் 7.வெள்ளை பாஷாணம் 8.கௌரி பாஷாணம் 9.தொட்டி பாஷாணம்

இந்த நவ பாஷாணத்தின் தன்மையில் நவகிரகங்களின் குணங்கள் ஒத்துள்ளன என்று கூறப்படுகிறது. .நவபாஷாண கட்டு என்பது சித்தர்களால் மட்டுமே சாத்தியமான விஷயமாகும்.பழனி முருகன் சிலைக்கு அபிஷேகம் செய்த நீரை / தீர்த்தம் பருகுவதால் (அ) சாப்பிட்டால் தீராத நோய்களும் கூட தீர்ந்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது
Read more at: http://tamil.boldsky.com/insync/pulse/2015/do-you-know-what-is-navapaasaanam-009530.html#slide54649

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...