|| கவிதமிழன் பக்கத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!

20 February, 2013

ஓன்று, இரண்டு,இருபத்தைந்து, நூறு!

 
பொதுவாக இருபத்தைந்து வருடம் நிறைந்தால் வெள்ளி விழா, ஐம்பது வருடம் நிறைந்தால் பொன் விழா என்ற பெயருடன் கொண்டாடுவது அனைவருக்கும் தெரியும், இவை தவிர பிற வருடங்களுக்குரிய விழாக்களுக்கும் பெயர் உண்டு அவை ..
ஒரு வருடம் நிறைந்தால் காகித விழா
ஐந்து வருடம் நிறைந்தால் மர விழா
பத்து வருடம் நிறைந்தால் தகரம் அல்லது அலுமினிய விழா
பதினைந்து வருடம் நிறைந்தால் படிக விழா
இருபது வருடம் நிறைந்தால் பீங்கான் விழா
இருபத்தைந்து வருடம் நிறைந்தால் வெள்ளி விழா
முப்பது வருடம் நிறைந்தால் முத்து விழா
நாற்பது வருடம் நிறைந்தால் மாணிக்க விழா
ஐம்பது வருடம் நிறைந்தால் பொன் விழா
அறுபது வருடம் நிறைந்தால் வைர விழா
எழுபத்தைந்து வருடம் நிறைந்தால் பவள விழா
நூறு வருடம் நிறைந்தால் நூற்றாண்டு விழா.
 
Anniversary Preferred Term Other Terms Comments
1/2 yearly Biannual

1 year Annual Paper
2 years Biennial Cotton
3 years Triennial Leather
4 years Quadrennial Linen
5 years Quinquennial Wood
6 years Sexennial Iron
7 years Septennial Wool
8 years Octennial Bronze
9 years Novennial Copper
10 years Decennial Tin/Aluminium
11 years Undecennial Steel
12 years Duodecennial Silk
13 years Tredecennial Lace
14 years Quattuordecennial Ivory
15 years Quindecennial Crystal
20 years Vigintennial / Vicennial China/Porcelain
25 years Quadranscentennial Silver Jubilee Probably a modern coined term.
50 years Semicentennial / Quinquagenary Golden Jubilee
60 years Sexagennial / Sexagenary Diamond Jubilee of monarchs
70 years Septuagennial Platinum Jubilee of monarchs
75 years Dodranscentennial Diamond Jubilee Dodrans is a Latin contraction of de-quadrans which means "a whole unit less a quarter" (de means "from"; quadrans means "quarter". 75 years is a quarter century less than a whole century or 75 = (-25 + 100).[1]
Dodracentennial Alternative Latin form of Dodranscentennial
Dequascentennial Alternative Latin form of Dodranscentennial
Semisesquicentennial Probably[attribution needed] a modern coined term. Demisesquicentennial or Hemisesquicentennialis are other similar variants.
100 years Centennial Centenary / platinum jubilee
125 years Quasquicentennial
Term is broken down as quasqui- (and a quarter) centennial (100 years). Quasqui is a contraction from quadrans "a quarter" plus the clitic conjunction -que "and". The term was coined by Funk and Wagnalls editor Robert L. Chapman in 1961.[2]
150 years Sesquicentennial
Term broken down as sesqui- (one and a half) centennial (100 years)
175 years Dodransbicentennial - Dodrans is a Latin contraction of de-quadrans which means "a whole unit less a quarter" (de means "from"; quadrans means "quarter". 175 years is a quarter century less than the next whole (bi)century or 175 = (-25 + 200).[1]
Dodrabicentennial Alternative Latin form of Dodransbicentennial
Dequasbicentennial Alternative Latin form of Dodransbicentennial
Dosquicentennial Dosquicentennial has been used in modern times[3] and this is perhaps a modern contraction of "de-quadrans". However, it seems inappropriate to combine the terms que and de when dealing with such Roman fractions. In any event, if such a conjunction was appropriate then it would perhaps more likely have been "Dosquibicentennial" (but the result is little shorter anyway).[1]
Demisemiseptcentennial Probably[attribution needed] a modern coined term: demisemiseptcentennial; literally one-half (demi-) x one-half (semi-) x seven (sept-) x 100 years (centennial)—also demisemiseptcentenary.[4][5]
Quartoseptcentennial Probably[attribution needed] a modern coined term: quartoseptcentennial; literally one-quarter (quarto-) x seven (sept-) x 100 years (centennial)—also quartoseptcentenary.[6]
Terquasquicentennial First used by Bell Laboratories in celebrating its 175th anniversary as a corporation.[citation needed] Is a coined word for an anniversary of 175 years, but the elements of the word literally refer to an anniversary of 375 years, as follows: ter- (3) × quasqui- (1¼) × centennial (100 years)
Septaquintaquinque-
centennial
Suggested by lexicographer Robert L. Chapman to William Safire; first appeared in Safire's column, "On Language" (The New York Times Magazine, February 12, 1995). It is a coined word for an anniversary of 175 years, but the elements of the word literally refer to an anniversary of 35,000 years, as follows: septaquinta- (70) × quinque- (5) × centennial (100 years)
200 years Bicentennial

250 years Sestercentennial - To express 2½ in Latin it would be expressed as "half-three". The term relates to being halfway [from the second] to the third integer. In Latin this is "Sestertius" which is a contraction of semis (halfway) tertius (third) - hence Sestercentennial.[1]
Semiquincentennial Probably[attribution needed] a modern coined term: semi- (half) × quin (5) × centennial (100 years) = 250 years
Bicenquinquagenary Used by Princeton University in 1996, Reading, Pennsylvania in 1998, and Washington and Lee University in 1999.[7] It is a coined word for an anniversary of 250 years, but the elements of the word literally refer to an anniversary of 10,000 years, as follows: bi- (2) × cen(t)- (100) × quinquagenary (50 years)
Quarter-millennial Meaning one fourth of one thousand years.[8]
300 years Tercentennial Tricentennial
350 years Sesquarcentennial - A modern coined term; sesquarcentennial for 350 years is deduced here from the "Sestertius" definition for 250 years above. For 350 years it relates to being halfway from the third to the fourth integer; thus a contraction of semis (halfway) and quartus (fourth); hence Sesquarcentennial.
Semiseptcentennial Probably[attribution needed] a modern coined term: semi- (half) × sept(7) × cen(t)- (100) × centennial (350 years)
400 years Quadricentennial Quatercentenary
500 years Quincentennial

600 years Sexcentennial

700 years Septcentennial Septuacentennial Probably[attribution needed] a coined term; earliest known use in March 1988.[9] Chiang Mai Septcentennial Stadium (Chiang Mai, Thailand) was completed in 1991.[10]
800 years Octocentennial

900 years Nonacentennial

1000 years Millennial

2000 years Bimillennial

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...